Ενεργειακό Πιστοποιητικό

 

 H Polyzos Real Estate στην συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του, ενσωμάτωσε μία ακόμη, για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση σας την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) κτιρίου.


Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ υπάρχουν και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

ΠΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΦΟΡΑ
Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τμ, ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα
- Από 09/01/2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

- Από 09/07/2011: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Δικαιολογητικά για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Για την Ενεργειακή επιθεώρηση απαιτείται η συγκέντρωση των παρακάτω απαραίτητων στοιχείων (σε αντίγραφα) από τον ενδιαφερόμενο:
" Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας.
" Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί.
" Τοπογραφικό (στην περίπτωση μη ύπαρξης τοπογραφικού Διάγραμμα Κάλυψης).
" Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το '80, εάν υπάρχει).
" Πίνακας Κατανομής Δαπανών (για καινούργια κτίρια).
" Ένας λογαριασμός ΔΕΗ.
" Αριθμός Κτηματολογίου.
" Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει).
" Στοιχεία ιδιοκτήτη (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, fax, email).